Säännöt

Kotkan Kiipeilyseura ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Kotkan Kiipeilyseura ry ja kotipaikka Kotka.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää kiipeilyharrastusta Etelä-Kymenlaakson alueella.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää ja ylläpitää ympärivuotisia kiipeilymahdollisuuksia, järjestää koulutustilaisuuksia ja kilpailuja sekä pyrkii saavuttamaan tarkoituksensa myös muita samantapaisia toimintamuotoja käyttäen.

Toimintansa tueksi yhdistys:
-voi hankkia ulkopuolisia tahoja yhteistyökumppaneiksi
-kerää vuosittain jäsenmaksun jäseniltään – järjestää tarpeen mukaan keräyksiä sekä arpajaisia ja osallistuu talkoisiin
-voi vastaanottaa avustuksia, testamentteja ja lahjoituksia

Suomen Kiipeilyliitto – SKIL ry:n jäsenenä sitoudumme noudattamaan sen sääntöjä.(SKIL säännöt: Linkki)

3. Jäsenet
Yhdistyksen hallitus voi sille osoitetusta kirjallisesta hakemuksesta hyväksyä luonnollisen henkilön tai toimintaansa tai tarkoituksiinsa soveltuvan oikeuskelpoisen yhteisön yhdistyksen jäseneksi. Jäsenyys astuu voimaan, kun hakija on suorittanut yhdistykselle liittymismaksun ja ensimmäisen jäsenmaksun säädetyn ajan kuluessa.

Yhdistyksen jäsenlajeja ovat:
-vähintään 18 vuotta täyttänyt varsinainen jäsen.
-alle 18-vuotias juniorijäsen.
-yhteisöjäsen joka ei ole liiton jäsen.
-kannatusjäsen joka ei ole liiton jäsen.

Yhdistyksen hallitus voi yksimielisellä päätöksellään hyväksyä kunniajäseneksi henkilön, joka huomattavasti ja merkittävää tunnustusta ansaitsevalla tavalla on edistänyt yhdistyksen tarkoitusta. Kunniajäsen ei maksa liittymis- tai vuosimaksua.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous. Eri jäsenmuodoille voidaan määrätä eri suuruiset liittymis- ja jäsenmaksut.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä kolmesta (3) kymmeneen (10) varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on kahden vuosikokouksen välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokouksia ovat:
-Vuosikokous, joka on pidettävä hallituksen määräämänä päivänä ennen huhtikuun loppua.
-Ylimääräinen kokous, joka pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Äänioikeutettuja yhdistyksen kokouksessa ovat varsinaiset jäsenet, yhteisöjäsenet ja kannatusjäsenet. Kullakin läsnä olevalla äänioikeutetulla on yksi ääni ja äänioikeutettu jäsen voi valtakirjalla edustaa yhtä yhdistyksen äänioikeutettua jäsentä. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen hallituksella on harkintavalta etäosallistumisen tarjoamisesta yhdistyksen kokouksiin. Vain reaaliaikainen etäosallistuminen on mahdollista.

10. Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta jäsenille lähetetyllä kirjeellä, sähköpostilla tai tekstiviestillä.

11. Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
-kokouksen avaus
-valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
-todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
-hyväksytään kokouksen työjärjestys
-esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
-päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
-valitaan hallituksen puheenjohtaja, päätetään hallituksen koosta ja valitaan hallituksen muut jäsenet
-valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
-päätetään liittymis- ja jäsenmaksuista
-vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
-käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkun asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle vuosikokousta edeltävän tammikuun loppuun mennessä.

12. Yhdistyksen purkaminen
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään 30 vuorokauden välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

13. saavutetut jäsenoikeudet
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Advertisement